Regulamin udziału w szkoleniach


§1. DEFINICJE

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez CS studio Cezary Sankowski określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych;

Organizator - CS studio Cezary Sankowski z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Okrężna 19 lok. 1, 02-916 Warszawa; adres rejestracji: ul. Sarmacka 13/14, 02-972 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9511822989; REGON: 141304713; adres poczty elektronicznej: mail@cezary-sankowski.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 691 598 773;

Klient - podmiot, który zakupił u Organizatora Szkolenie;

Uczestnik - osoba, która wyraziła zgodę udziału w Szkoleniu;

Szkolenie - usługa edukacyjna znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczona na stronie internetowej www.passive-house.eu;

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w niniejszym Regulaminie oraz polityce prywatności opublikowanej na stronie www.passive-house.eu.


§2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Do zawarcia umowy, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi poprzez wysłanie przez Klienta drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.passive-house.eu, w odpowiedzi, na które Organizator przesyła w ciągu 3 dni potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.

2. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient zobowiązany jest do zapłaty za Szkolenie.

3. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Organizatora Klient powinien skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub emailem. 

4. Ze względu na ograniczoną ilość dostępnych miejsc o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Klient ma prawo dokonać zmian osobowych na liście Uczestników delegowanych na Szkolenie do czasu jego rozpoczęcia, bez możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby Uczestników.


§3. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU 

1. Klientowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze Szkolenia. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy wysłać Organizatorowi drogą mailową na adres email: mail@cezary-sankowski.pl.

2. W przypadku złożenia przez Klienta/Uczestnika pisemnej rezygnacji z Szkolenia wysłanej drogą elektroniczną nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności lub za zgodą Klienta/Uczestnika umożliwia mu udział w Szkoleniu w innym terminie.

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Szkolenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem, oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora.

4. Szkolenia prowadzone są przez organizatora w następujących formach:

a. stacjonarnej - w siedzibie organizatora lub pod innym wskazanym adresem;

b. zdalnej - z wykorzystaniem serwisów internetowych i środków komunikacji elektronicznej;

c. mieszanej – łączącej formę stacjonarną i zdalną.

5. Forma Szkolenia każdorazowo wskazana jest na stronie internetowej z ofertą Organizatora: www.passive-house.eu.


§4. ZMIANA TERRMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia w przypadku choroby prowadzącego lub innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników/Klientów.


§5. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH

1. Cena Szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych i przerwę kawową (dotyczy formy stacjonarnej i mieszanej) oraz wydanie zaświadczenia.

2. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat parkingowych.

3. Ceny Szkoleń podane są w złotych polskich.

4. Do ceny netto Organizator doliczy podatek VAT w wysokości 23%.


§6. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji szkolenia/kursu i w celach marketingowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2.  Organizator szkoleń nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów i Uczestników innym podmiotom.

3. Zebrane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy ich przekazanie jest wymagane przez przepisy prawa.

4. Podczas niektórych szkoleń może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa lub audiowizualna, która może być wykorzystana w ramach działań promocyjnych i edukacyjnych Organizatora, m.in. umieszczona na serwisie www lub mediach społecznościowych, jednakże bez zamieszania wizerunku i głosu Uczestników.


§7. PRAWA AUTORSKIE DO SZKOLEŃ 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Szkoleń jako całości oraz jego poszczególnych elementów należą do Organizatora lub innych podmiotów trzecich. Objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Użytkownik/Klient ma prawo korzystać ze Szkolenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją Szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione.

4. Każde Szkolenie oraz jego części należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient/Uczestnik nie ma prawa utrwalać, kopiować, rozpowszechniać ani korzystać ze Szkolenia lub jego części w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

5. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie Szkolenia przy pomocy środków audiowizualnych przez Uczestnika/Klienta, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.

6. Użytkownik/Klient korzystający ze Szkolenia nie otrzymuje na własność praw autorskich do niego oraz jego poszczególnych elementów. 


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Szkolenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Klienta lub Uczestnika w Szkoleniu strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 stycznia 2024, 12:36